sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9 IM. RODZINY LUTOSŁAWSKICH W ŁOMŻY

 

Warunki rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży określają Zasady i kryteria rekrutacji uczniów. (do pobrania w zalączniku poniżej)

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03÷20.04.2016r.

do godz. 15:00

27.07÷29.07.2016r.

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

24.06÷28.06.2016r .

do godz. 15:00

X

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7ustawy

29.06÷30.06.2016r.

4.08.2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2016r.

o godz. 15:00

08.08.2016r.

o godz. 15:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

do 7.07.2016r.

do godz. 15:00

09.08÷10.08.2016r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.07.2016r.

o godz. 15:00

12.08.2016r.

o godz. 15:00

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania dla uczniów z obwodu szkoły:


I. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum  im. Rodziny Lutosławskich w Łomży przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych  w obwodzie  szkoły (na ternie Gminy Łomża).

W  skład  dokumentów  obowiązkowych składanych przez uczniów – kandydatów do Publicznego Gimnazjum nr 9  im. Rodziny Lutosławskich w Łomży  wchodzą:

 

1. Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły. (do pobrania w zalączniku poniżej)

2. Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej (oryginał).

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej -OKE.

4. 2 fotografie kandydata.

 

 

Dokumenty do pobrania dla uczniów z spoza obwodu szkoły:


II. Kandydaci  zamieszkani poza obwodem szkoły mogą być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum może przyjąć uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły  wraz z załącznikami . (do pobrania w zalączniku poniżej)

2. Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej (oryginał).

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej .

4. 2 fotografie kandydata.

5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

 

 

Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły w dniu 10.04.15 roku o godz.10.00.


 

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 04 marca 2015 10:44
Data ostatniej edycji: cz, 10 marca 2016 15:48:45

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0