Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 29 maja 2024 napisz DONOS@

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

W roku szkolnym 2017/2018 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Publicznym Gimnazjum nr 9 pełni Pani Wioleta Radomska – nauczyciel geografii.

Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać i respektować prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.

 

Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:

- prawa do bezpiecznej nauki,

- prawa do życia bez przemocy i poniżania,

- prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,

- prawa do rzetelnej informacji.

 

DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

- kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,- gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,

- uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,

- stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji prawach dziecka,

- wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,

- upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,

 

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:

- znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,

- przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,

- udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,

- udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

- wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,

- wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,

- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

- kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na poziomie UCZEŃ - UCZEŃ:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

- skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

-  ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na poziomie NAUCZYCIEL - UCZEŃ:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami,

- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku

-  trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Z pełnym brzmieniem Statutu możesz zapoznać się na stronie internetowej naszego gimnazjum.

 

***********************************************


 

Publiczne Gimnazjum nr 9
nie, 02 grudnia 2012 22:35
Data ostatniej edycji: cz, 04 stycznia 2018 10:02:35

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę